Maksukieltolaskuri palkan tai muun etuuden ulosmittauksessa

Laskuri on tarkoitettu palkanmaksajille, joille ulosottoviranomainen on lähettänyt työntekijää (velallista) koskevan maksukiellon. Laskurilla voi laskea palkasta kuukausittaisen pidätettävän, ulosottoon tilitettävän määrän. Pakollisia tietoja ovat nettopalkka ja velalliselle jätettävä suojaosuus, jotka löytyvät ao. velallista koskevalta maksukielto-tulosteelta. Ohjeet löytyvät myös internetissä kohdasta: Suojaosuus palkan- ja eläkkeen ulosmittauksessa http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html sekä työnantajan velvollisuudet maksukielto http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/tyonantajanvelvollisuudet/maksukielto.html.

Maksukieltolaskuri (palkan tai muun etuuden ulosmittauksessa)

Syöttämällä alla olevat tiedot saat laskettua paljonko on ulosmitattavan rahamäärän suuruus.

€ / maksukausi
Palkanmaksajalle seuraavat tiedot on ilmoitettu toimitetussa maksukiellossa
€ / kk
€ / päivä
€ / kk

Velallsen suojaosuus 1.1.2016 lähtien
Suojaosuus = 22,60 € / pv
Huollettava = 8,11 € / pv
   
Määräajoin maksettava palkka
1. Jos palkka on pienempi kuin suojaosuus, siitä ei ulosmitata mitään.
2. Jos palkka ylittää suojaosuuden, ulosmitataan suojaosuuden ylittävästä palkasta kaksi kolmasosaa (tulorajaulosmittaus 2/3 x (palkka – suojaosuus)).
3. Jos palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus ulosmitataan yksi kolmasosa (1/3) palkasta.
4. Jos palkka on suurempi kuin neljä kertaa suojaosuus, palkasta ulosmitataan yksi kolmasosa (1/3) neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavasta palkanosasta ja lisäksi neljä viidesosaa (4/5) sen ylittävästä palkanosasta. Palkasta ulosmitataan kuitenkin enintään puolet.

Muu kuin määräajoin maksettava palkka
Muusta kuin määräajoin maksettavasta nettopalkasta ulosmitataan 1/3. Suojaosuutta ei oteta huomioon.

Ohjeet

Nettopalkalla ulosmittauksessa tarkoitetaan nettopalkkaa tai -tuloa eli sitä määrää, joka jää jäljelle, kun veron ennakonpidätys ja sitä vastaavat muut pidätykset on tehty.

Muualta saatu tulo
Muualta maksajalta saatu tulon nettomäärä.

Velalliselle jätettävä suojaosuus lasketaan kertomalla päiväkohtainen suojaosuus palkkakauden päivien lukumäärällä. Jos palkka tai muu tulo maksetaan kalenterikuukaudelta, päivien lukumäärä on aina 30.

Velalliselle lisäksi jätettävä määrä
Ulosottoon tilitettävästä rahamäärästä on velalliselle jätettävä jokin euromäärä/kk